Logo

Eis Schoul ass eng Botschafterschoul vum Europäesche Parlament

Zieler:

- sech iwwert déi europäesch Politik informéieren - a Kontakt mat EU-Politiker trieden - u Simulatiounen deelhuelen - mat aneren EPAS-Schoulen zesummeschaffen - iwwert d'Arbecht vum EP informéieren

Junior Ambassadors:
13 Schülerinnen un 4e - 2e

Senior Ambassadors:
Jeanne Bock
Dario Cieol
Fabienne Fischer
Nicole Ganser
Alex Ludovicy
André Ney (coordinateur)