European Ambassador School

Eis Schoul ass eng Botschafterschoul vum Europäesche Parlament

Zieler:

- sech iwwert déi europäesch Politik informéieren
- a Kontakt mat EU-Politiker trieden
- u Simulatiounen deelhuelen
- mat aneren EPAS-Schoulen zesummeschaffen
- iwwert d'Arbecht vum EP informéieren

Junior Ambassadors:
13 élèves de 4e, 3e, 2e

Senior Ambassadors:
Jeanne Bock
Fabienne Fischer
Nicole Ganser
Dario Cieol
Alex Ludovicy
André Ney