29092018

Sainte-Anne: Botschafterschoul vum Europäesche Parlament

Seit dem 28. September si mir eng Botschafterschoul vum Europäesche Parlament. Mir kruten desen Label vun eisen EU-Deputéierten iwwerrecht, well mir eis fir déi europäesch Politik interesséieren, an des och matgestalte wellen. Wanns du Loscht hues eisen Arbechtsgroup ze verstärken an och eng Junior-Ambassadrice ze gin, dann zeck net a mell dech dei eis.