29092018

Diplomiwerreechung

Mir haten den 28. September em 16.00 eng Diplomiwerreechung organiséiert fir eis Schülerinnen vun der 1GCG an 1GSO, déi hier Noexamen gepackt haten. Sie kruten hieren Diplom, ee Kräiz an natirlich eng Sonneblumm. Hinnen alles Gudds fir hir Zukunft.