02102018

Activités parascolaires

Eis verschidden Atelieren lafen vun dëser Woch un. Dir kënnt iech nach bei den Titulairen fir een Atelier umellen.

 Activités parascolaires 2018-19

Titulaire

Aktivitéit

Dag

Sall

Pattison Neil

Football

LU 15-16

GYM1

       

Schuster Linda

Zäit fir....

MA 14-15

A217

Didier Paul

Foto/Film

MA 14-15

G205

Bilska Magoshia

E Konschtbuch emol anescht

MA 14-16 le 1. trimestre

D101

Hierzig Sus

Keramikatelier

MA tous les 2 semaines 14-15

B-107

Jacoby Lynn

Atelier artistique Gëff kreativ

MA 14-15

D102

Bertemes Romy

Badminton

MA 14-15

GYM1

Dimmer Mike

Volleyball

MA 14-15

GYM2

       

Miller Sam

English Drama Group

ME 15-16

GYM 2

Fellens Dan

Basketball / Handball

ME 15-16

GYM1

Kronenburg Michaela

BBP (Bauch-Beine-Po)

ME 15-16

GYM3

       

Miller Sam

KET

JE 14-15

A010

Jacoby Lynn

Arbechtsgrupp Schoulhond Liva

JE 14-15

D102

Brönner Sebastian

Multisports /

Trendsportarten

JE 14-15

GYM1

Reiter Stéphanie /

Ritter Sam

Fitness

JE 14-15

GYM2

       

Putz Carole

PET

VE 14-15

A 214 (ab Januar

Muller Dan

Gesellschaftsspiller

VE 14-15

A010

       

André Sacha

Radio

ME 15-16

JE 14-15

A104

Radicchi Angela /

Urth Viviane

Chorale

MA et JE 14-15

JE 15-16 (solistes)

A302

Oehl Barbara

Mérite Jeunesse

Niveau 1: LU 14-15

Niveau 2: à confirmer

A205

       

Flies Paul/

Weber Luc

Rock @ Sainte-Anne

Inscription via QR Code

Bingen Carole

FCE

Inscription via e-mail

Schroeder Julie /

Fischer Fabienne

UNESCO-Grupp

Inscription via e-mail